Podrška u radu organa upravljanja

Kompletna podrška u radu organa upravljanja upravnih i nadzornih odbora i svih nivoa menadžmenta

Takođe, pravna lica koja posluju sa različitim nivoima menadžmenta, imaju iste potrebe u cilju efikasnijeg rada i kontinuiranog praćenja procesa poslovanja.

Dugogodišnjim iskustvom i stručnim znanjem u ovoj oblasti možemo pomoći da poslovanje vaših organa upravljanja bude maksimalno efikasno, produktivno i strogo usklađeno sa zakonskim propisima.

Iz paketa ovih usluga posebno ističemo:

organizovanje (sazivanje) sednica organa upravljanja;

vođenje zapisnika sa sednica;

izrada predloga odluka i kompletnog pisanog materijala neophodnog za održavanje sednice;

izrada poslovnika o radu, pravilnika, planskih dokumenata (finansijski planovi, dugoročni razvojni planovi i sl.), kvartalnih i godišnjih narativnih izveštaja o radu;

izrada opštih akata (statuta), izmene i dopune akata i usklađivanje sa važećim propisima;

izrada dokumentacije potrebne za registraciju promena u APR-u;

upravljanje dokumentacijom i arhiviranje;

podrška u radu komisija i radnih tela organa upravljanja;

praćenje realizacije donesenih odluka.

Napravite razliku sa stručnim timom

Call Now ButtonPOZOVITE NAS!