Izaberite jezik

Obrazac OP - blanko Besplatno preuzmite Obrazac OP - blanko
Besplatno preuzmite Obrazac OP - blanko

 

Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku i pripadajućim doprinosima na zaradu/drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika za prihod primljen _____________20__. godine
Besplatno preuzmite Obrazac PP OPO

 

Poreska prijava o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na zarade/naknade za mesec _________(konačna isplata/deo*_______) 20__. godine
Besplatno preuzmite Obrazac PP OD

 

Poreska prijava o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na naknade zarada na teret drugih isplatilaca za mesec _________(konačna isplata/deo*_______) 20__. godine
Besplatno preuzmite Obrazac PP OD-1

 

Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na zarade za mesec_____________ (redni broj isplate) 20__. godine
Besplatno preuzmite Obrazac PP OPJ

 

Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na zarade na primanja iz člana 18. Zakona iznad neoporezivog iznosa za mesec   _______________ 20__. godine
Besplatno preuzmite Obrazac PP OPJ-1

 

Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na prihode od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine
Besplatno preuzmite Obrazac PP OPJ-2

 

Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na prihode od kapitala
Besplatno preuzmite Obrazac PP OPJ-3

 

Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na prihode od nepokretnosti i od davanja u zakup pokretnih stvari
Besplatno preuzmite Obrazac PP OPJ- 4

 

Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na prihode sportista i sportskih stručnjaka i na druge prihode (Ugovor o delu, dopunski rad, trgovinsko zastupanje, volonterski rad, primanja članova upravnog i nadzornog odbora, naknada poslanicima i odbornicima, naknada po osnovu poslova odbrane i zaštite, primanja stečajnih upravnika, sudskih veštaka, sudija porotnika i sudskih tumača i druga primanja kada se obračunavaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje)        Preuzmite besplatno Obrazac PP OPJ-6

 

Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatonosti za period od ______ do ______ godine        Preuzmite besplatno Obrazac PPDG - 1

 

Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prihode od nepokretnosti za  ______ godinu        Preuzmite besplatno Obrazac PPDG - 2

 

Poreska prijava za utvrđivanje poreza na kapitalne dobitke za  ______ godinu        Preuzmite besplatno Obrazac PPDG - 3

 

Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari i na druge prihode na koje se porez ne plaća po odbitku  za  ______ godinu        Preuzmite besplatno Obrazac PPDG - 4

 

Poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana  za  ______ godinu        Preuzmite besplatno Obrazac PPDG - 5