Izaberite jezik

Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari i na druge prihode na koje se porez ne plaća po odbitku  za  ______ godinu        Preuzmite besplatno Obrazac PPDG - 4