Izaberite jezik

Poreska prijava o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na naknade zarada na teret drugih isplatilaca za mesec _________(konačna isplata/deo*_______) 20__. godine
Besplatno preuzmite Obrazac PP OD-1