Izaberite jezik

Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku i pripadajućim doprinosima na zaradu/drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika za prihod primljen _____________20__. godine
Besplatno preuzmite Obrazac PP OPO