Izaberite jezik

U zadnjih godinu dana imamo ostvarenu saradnju i posredovanje sa Nova Capital Partners, LLC koja je vodeća investiciona banka tržišta u razvoju sa centralom u Njujorku i Johanesburgu i na taj način možete ostvariti kompletan spektar proizvoda i usluga investicionog bankarstva namenjen kompanijama u privatnom vlastništvu, kao i kompanijama koje se kotiraju na berzama.
Naročito je zanimljiva mogućnost manjinske dokapitalizacije privatnih kompanija čija je vrednost aktive procenjena od 10 000 000 USD.

Poslovi i aktivnosti investicionih banaka

Kao što je već pomenuto, investiciona banka obavlja ceo spektar aktivnosti. U daljem tekstu ćemo se ukratko osvrnuti na osnovne aktivnosti.

Finansijsko savetovanje – Investicione banke svojim klijentima pružaju razne savetodavne usluge. Primeri finansijskog savetovanja uključuju pružanje aktuelnih informacija investicionim menadžerima, saveta kompanijama o investicionoj strategiji, asistiranje globalnim kompanijama u probijanju na nova tržišta (upravljanje valutnim rizikom) i možda najpoznatiji primer u vezi sa spajanjem i kupovinom drugih kompanija (Mergers & Acquisitions – M&A).

Finansijski inženjering – Finansijski inženjering se može definisati kao razvoj i kreativna primena finansijske tehnologije radi rešavanja finansijskih problema, iskorišćavanja finansijskih mogućnosti i stvaranja dodatne vrednosti. Dekompozicijom, raspakivanjem i kombinovanjem više (delova) različitih finansijskih instrumenata, investicione banke stvaraju nove finansijske instrumente sa određenim promenjenim karakteristikama, prilagođene potrebama klijenata.

Investicioni menadžment – Investiciona banka se često javlja kao organizator i nosilac investicionog fonda. U tom kontekstu, investicioni menadžment (upravljanje aktivom) predstavlja izuzetno važnu aktivnost investicionih banaka, uslovljenu dominantnom ulogom institucionalnih investitora na finansijskim tržištima. Investicioni fondovi kao institucionalni investitori postaju sve značajniji učesnici na tržištu kapitala.

Venture kapital – Pod pojmom venture kapital se podrazumeva rizični kapital, plasiran uglavnom u kompanije koje tek počinju i skoro po pravilu pripadaju industriji visoke tehnologije. Investicione banke se javljaju u ulozi generalnog partnera u „pulu” investitora venture kapitala.

Prikupljanje kapitala i plasman hartija od vrednosti – Investiciona banka se nalazi u ulozi posrednika između vlasnika kapitala i klijenta (kompanije, vlade ili lokalne vlasti) kojem je novac potreban. U tom kontekstu, investiciona banka u ime klijenta emituje akcije, obveznice ili neke druge hartije od vrednosti. Svoju uslugu investiciona banka naplaćuje kroz razliku između kupovne i prodajne cene hartije od vrednosti.

Prodaja i distribucija hartija od vrednosti – Efikasan plasman hartija od vrednosti podrazumeva razgranatu mrežu za distribuciju novonastalih finansijskih instrumenata. Veći deo plasmana novih hartija od vrednosti investicione banke prodaju institucionalnim investitorima (penzioni, investicioni i fondovi osiguranja), te oni zahtevaju poseban odnos. Takođe, mnoge banke razvijaju posebne kanale distribucije preko kojih hartije od vrednosti plasiraju individualnim investitorima.

Trgovina i kreiranje tržišta za hartije od vrednosti – Kao aktivnost podrške plasmanu novih hartija od vrednosti institucionalnim i individualnim investitorima, investiciona banka se na tržištu kapitala javlja i kao tzv. market-maker. U ovoj funkciji, investiciona banka u određenom vremenskom periodu obezbeđuje likvidnost, pružajući u isto vreme i otkupnu i prodajnu cenu date hartije od vrednosti. Sa druge strane, investiciona banka se na tržištu hartija od vrednosti javlja i kao brokersko-dilerska kuća, trgujući i za klijentov i za svoj račun.

Istraživanje – Skoro sve investicione banke imaju odeljenje istraživanja. Analitičari zaposleni u ovom odeljenju prate ekonomske trendove i vesti, hartije od vrednosti pojedinih kompanija ili cele industrijske grane i druge relevantne informacije za potrebe banke i njenih klijenata. Odeljenje istraživanja se može javiti kao aktivnost koja stvara prihod i kao aktivnost podrške. U prvom slučaju, investiciona banka svoje izveštaje prodaje zainteresovanim klijentima, dok kao aktivnost podrške istraživanje ima značajnu ulogu u drugim poslovima banke.

Management Consulting Strategies doo je spreman da svojim raspoloživim resursima, stručnošću i kompetentnošću stane iza Vas i pomogne Vam u Vašim zahtevima i potrebama.